Etapa Escolar

L'etapa escolar

És el període de desenvolupament que comença amb l'inici escolar i finalitza amb l´adolescència.

A aquesta edat el nen ha de sortir de casa seva i entrar a un món desconegut, on les persones que formen la seva família i el seu món fins a aquest moment, es queden fora. El seu èxit o fracàs en aquest període dependrà en part de les habilitats que hagi desenvolupat en els seus anys de vida anteriors. Aquest fet marca l'inici del contacte del nen amb la societat a la qual pertany, la qual fa exigències que requereixen de noves habilitats i destreses.

D'altra banda, la relació amb els pares canvia, iniciant-se un procés gradual d'independència i autonomia, i apareix el grup de amics com un referent important que es constitueix en un dels seus eixos centrals del desenvolupament.

Trastorns de la lectura, escriptura, ortografia i càlcul

Els problemes lecto-escriptors, així com les dificultats en el càlcul són freqüents en la etapa escolar.

El trastorn de la lectura, es caracteritza per la presència de dificultats en la capacitat de reconèixer e interelacionar els fonemes ( sons de les lletres ) i els grafemes ( formes escrites de les lletres), això pot condicionar des de dificultats serioses a nivell comprensiu en el aprenentatge lector ( dislèxia ), fins a dificultats menors de caràcter lectomecànic ( lectura lenta e insegura amb freqüents errades ). Així mateix, per a que es consideri problemàtica, la capacitat lectora s'ha de trobar substancialment per sota lo esperat donada la edat cronològica del nen, el seu coeficient d'intel·ligència així com el grau de escolaritat propi a la seva edat evolutiva. Les dificultats lectores sempre interfereixen significativament el rendiment acadèmic i en totes les activitats en les que s'exigeix aquesta habilitat.

Els trastorns d'expressió escrita son aquells en els que la grafomotricitat, es troba en un nivell maduratiu per sota del que cabria esperar per a edat, coeficient d'intel·ligència i escolaritat adequada. Generalment, s'observa amb combinació de dificultats en la capacitat del nen per comprendre els textos escrits, i es manifesta per errors gramaticals, de puntuació, en la elaboració de frases, organització pobre del contingut, múltiples errades ortogràfiques i disgrafia.

Dins de les dificultats ortogràfiques cal diferenciar entre disortografia natural ( ruta fonològica: dificultats en l’associació entre fonema i grafema, addicció, omissió e inversió de fonemes, o alteració de l’ordre ), i la disortografia arbitrària (ruta lèxica: com substitució de grafemes que sonen igual o faltes per regles ortogràfiques ).

Per últim, referent als dèficits en l'àrea del càlcul ( discàlculia ), ens trobem nens amb dificultats a l'hora de resoldre problemes aritmètics o matemàtics, dificultats amb el maneig de les regles matemàtiques, així com de les diferents operatives, són nens en que també podem observar dificultats de seriació o de ordenació numèrica. Aquestes dificultats també es solen fer palpables junt amb problemes de raonament lògic, que interfereixen en el procés tant a nivell maduratiu com deductiu, lo que dificulta l'establiment de relacions causals entre diversos fets o idees.

La informació proporcionada en aquesta web, es només per el seu coneixement general i no és substitut de consells mèdics o professionals per a condicions mèdiques especifiques. Vostè no ha d’utilitzar aquesta informació per a diagnosticar o tractar cap problema de salud o malaltia sense consultar amb un professional mèdic.

Web actualitzada el dilluns 02 maig 2022, 13:28